توسعه تجارت پاریز افزار در راستای تکمیل کادرفنی خود از نیروهای شایسته دعوت به همکاری می نماید. رزومه‌ خود را از طریق این فرم استخدامی ثبت کنید، بعد از بررسی رزومه‌ها، از افرادی که دارای شرایط مورد نیاز باشند، برای مصاحبه دعوت خواهد شد.

مشخصات فردی

فهرست