توافق نامه

توافقنامه استقرار نرم افزار های دشت و سپیدز

1-پشتیبانی نرم افزار یک سال به صورت رایگان و بعد از آن با توجه به تعرفه های پشتیبانی در باشگاه مشتریان تمدید خواهد شد.
2-هزینه خدمات استقرار نرم افزار به صورت جداگانه محاسبه می شود که با توجه به شرایط پروژه در نظر گرفته می شود.
3-قفل نرم افزار به منظور مالکیت نرم افزار مشتری می باشد و در صورت مفقود شدن آن باید هزینه یک نرم افزار کامل پرداخت کند.
4-در صورتی که دانگل نرم افزار معیوب شود با در نظر گرفتن هزینه جزئی میتوان دانگل تعویض گردد.
5-پشتیبان گیری از اطالعات نرم افزار به عهده مشتری می باشد و شرکت هیچ گونه مسئولیتی در این قبال ندارد.
6-هزینه هنی زیر ساختی برای اجرای استاندارد نرم افزار جداگانه است که طبق تعرفه شرکت محاسبه و بایستی پرداخت شود .
(شبکه /سخت افزار /دستگاههای جانبی و …… )

فهرست