در شرکت های هلدینگ مدیران به دیدی شفاف از حوزه فعالیت و عملکرد اقتصادی و وضعیت مالی گروه نیاز دارند و ممکن است شرکت های زیر مجموع رویه منظمی نداشته باشند و جمع آوری کلیه اطلاعات به صورت یکپارچه یکی از چالش ها این مجموعه ها می باشد. پاریز افزار با ارائه خدمات گوناگون مدیریتی ، مالی ،حسابرسی و مالیاتی به این صنعت کمک می کند تا با نقشه راه مناسب به اهداف خود برسد.

فهرست